Hver dag et eventyr

Hver dag et eventyr er vår visjon, vi gleder oss til å ha dere med på eventyret! Vi skal være med på å gi barna gode barndomsminner, minner fylt med gleder, erfaringer og sanseopplevelser for hele barnet, og dager fylt med lek, vennskap, trygghet, ro og læring. Det er slik hverdagene skal være; En spennende oppdagelsesreise i vår kultur, sammen med gode venner og trygge voksne.

Vi skal glede oss til å gå i barnehagen hver dag, først og fremst barna, men også de voksne som har barnehagen som sin arbeidsplass og alle foreldrene som skal føle seg trygge og glade når de vet at barnet har det bra.

Vi sikrer kvaliteten gjennom mange dyktige fagfolk, vi har minimum to pedagoger på hver avdeling, og vi har mange fagarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere. Vi jobber kontinuerlig med kompetanseheving slik at de voksne skal få utvikle seg faglig og barna skal møte engasjerte og dyktige voksne. Vi har avdelingsledere med lederutdanning, vi har nå hatt 13 ansatte på årskurs i Mindfulness og 3 på «Groove for kids» Dans og bevegelsesglede, det kan vi trenge i trauste Innlandet.

Raushet er den tredje av våre verdier, dere skal møte serviceinnstilte, blide voksne som er opptatt av å være inkluderende og imøtekommende mot foreldre, barn og hverandre. Hverdagen i Lia barnehage er full av øyeblikk og muligheter til å lære og undres.

Eventyr

Bruk av EVENTYR går derfor igjen som en rød tråd i Lia barnehages arbeidsmetoder. Muntlig framføring av eventyr, rim og regler bidrar til å skape trygghet og lyst til å benytte seg av ulike språk- og tekstformer i hverdagen. Barn får erfaring med å lytte, skape bilder ut fra ord og bevegelser hos forteller. Et aktivt språkmiljø oppmuntrer barna til å lytte, samtale og leke med lyd, rim og rytme og fabulere ved hjelp av språk og sang.

Fordypning og ro

Vi har det samme eventyret eller historien i en måned. Å gjenta eventyret over en lengre periode, hjelper barnet til å fordype seg.
Gjennom stadig repetisjon og trening i å lytte, får barna også trening i å skape sine egne bilder, etterhvert tar de eventyrene med seg i leken og gjør de til sine egne. Eventyrstunden gir dessuten barna en stund med ro.
Og om noen skulle være i tvil: Barna elsker oppmerksomheten de får som små stjerner – enten de står på vår innendørsscene eller foran det store utendørsamfiet vårt. Vi i Lia barnehage legger vekt på å resonnere og undre oss sammen med barna, og tar utgangspunkt i det barna allerede vet og ønsker å vite, deres nysgjerrighet og undring. Vi ser for eksempel på likheter og ulikheter, størrelser og antall, går på skattejakt etter former og mønstre, og ser på fenomener i naturen.

Humor og glede

Glede er et av tre ben barnehagen står på. Å møte blide voksne i barnehagen som møter barna med tilstedeværelse og humor er viktig for oss. Tull og tøys er viktig. Humor er bra for helsa, det hjelper oss i å se en sak fra flere sider, bringe inn lekenhet i hverdagen og ikke minst, tørre noe nytt. Humor bringer med seg raushet, en annen av våre verdier.

Digitale verktøy

Barna våre vokser opp i en tid hvor digitale medier og verktøy hele tiden får større innpass og innflytelse på hverdagen vår i form av skjermer, nettbrett og smarttelefoner. Vi i Lia barnehage ønsker å være tilstede i denne hverdagen og sammen med barna skape mening i og forståelse for de digitale verktøy.

Kvalitetskompetanse

Våre utvalgte voksne består av 38 dyktige og ansvarsbevisste medarbeidere. Tilsammen representerer de store mengder av kunnskap og erfaring.

Vi har 2-3 førskolelærere pr avdeling, mange ansatte har fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere, og vi har assistenter med bred erfaring.  Hos oss er kompetanseheving viktig i alle ledd, og vi kan skilte med tilleggskompetanse innen

  • Spesialpedagogikk
  • Småbarnspedagogikk
  • Veiledningspedagogikk
  • Livsstyrketrening
  • Mindfulness for barn og unge
  • Barneyoga
  • Cirkle of Security
  • Livredning, svømming, skøyter, ski, dans, musikk og teater m.m

De voksnes varierte interesser og bakgrunn gir rom for et bredt utvalg aktiviteter, og gode muligheter for barna til å utfolde seg.

Lia barnehage har lyktes med å skape et kjønnsbalansert arbeidsmiljø med mange menn, som sammen med resten av teamet utgjør et mangfold med god dynamikk i personalgruppa. Barn har etter vårt syn behov for forbilder og god voksenkontakt med begge kjønn for å utvikle seg til å bli sterke og kloke individer.

Relasjoner og inkludering

Hele livet formes gjennom relasjonene vi har til andre mennesker. Kvaliteten på relasjonene og samhandling ansatte og barn imellom er særlig viktig for kvaliteten i barnehagen. Det er viktig for oss alle å føle oss inkludert i et fellesskap. Det forutsetter et godt psykososialt miljø, hvor vi forebygger mobbing og krenkelser. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig for å kunne utvikle et godt selvbilde. Gode relasjoner vil igjen få betydning for trivsel, utvikling og læring.

Derfor bruker vi mye tid på å skape godt miljø på avdelingene, humor, varme, latter og glede, øve seg til å sette ord på det en kjenner inni seg, bli venn med seg selv er viktig for å utvikle god relasjonskompetanse. Den voksne må være trygg og tilstede.

Foreldreveiledning

Strever du/dere som foreldre i hverdagen med velkjente problemer som f.eks. soving, spising og grensesetting? Vi har veiledningstilbud som kan bidra til å snu problemene for å gi mer inspirasjon, og glede i samvær med barnet.  Vi ser også hva foreldre/fagpersoner kan gjøre for å støtte barnet videre i sin utvikling. 

 

Livsmestring

I Lia barnehage har vi fysisk og psykisk helse som satsingsområde. Vi er veldig glade for begrepet Livsmestring i Rammeplanen. Det er helt i tråd med vårt arbeid rundt følelser, oppmerksomt nærvær, stillestund, uteliv, vennskap, og ikke minst et godt kosthold.

Oppmerksomt nærvær

Vi lever i en kultur hvor det er blitt mindre tradisjon for langsomhet, for å stoppe opp, lytte innad og hente oss inn igjen. Vi ønsker å gi barna et pusterom i en aktiv hverdag, en balanse mellom aktivitet og ro, hvor barna kan få indre styrke og ro til å fordøye alle inntrykk gjennom dagen.

Det er svært viktig at de voksne styrker sin evne til tilstedeværelse, og at de fremstår som autentiske voksne. Vi vet at barn og voksne som er i stand til å kjenne, vise og uttrykke følelser er mer motstandsdyktige mot stress og utbrenthet. Vi vil være gode rollemodeller for barna ved å vise ro, være tilstede akkurat her – og nå og vise evne til både å anerkjenne og uttrykke følelser.

Yogalek

Yogalek for småbarna og de større barna handler om å være i seg selv og kjenne ro og mestring; være her og nå. Fokuset vendes innover; de lærer om seg selv og sin egen pust. Gjennom yogalek lærer barna å kjenne sine egne grenser, til å lytte til seg selv og finne indre styrke. Målet er at barna skal bli venn med seg selv; at de får en opplevelse av egen kropp og pust. God stemning, tilstedeværende voksne, felles fokus, undring, ro og forventninger.

Bevegelsesglede og dans

Hos oss motiverer vi barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet og i Lia får alle barna være med på scenen. GROOVE dans og bevegelsesglede er en morsom opplevelse for barn i alle aldre.
Barna får bevege kroppen kreativt i fellesskap med andre. GROOVE metoden engasjerer barn i lekende utforsking av bevegelse til variert musikk.

Stillestund

Vi har stillestund på samtlige avdelinger. Dette organiseres noe forskjellig på de ulike avdelingene, vi ønsker å gi alle barn en mulighet til å hvile. Målet er ikke å sove, men å rette blikket innover og erfare seg selv i roen og stillheten. Dette skaper en bedre balanse mellom aktivitet og ro.

Sanserommet

Sanserommet er en helt egen verden i vår barnehage. Rommet er lite og intimt, og med dempet belysning og levende lys blir det en helt spesiell atmosfære. Du kan ane lyden av rennende vann, fuglekvitter eller dempet musikk med beroligende effekt. Her skal det være godt å være.

Vi lever i en kultur hvor det er blitt mindre tradisjon for langsomhet, for å stoppe opp, kjenne etter inni seg og være venn med seg selv. På sanserommet får barna et pusterom i en aktiv hverdag. De får mulighet til å erfare seg selv, til å få indre styrke og ro til å fordøye alle inntrykk. Vi kan se og høre litt på tankene våre, kjenne på følelser og legge merke til hjertet som slår og pusten som beveger kroppen vår.

Uteliv hver dag

Vi bruker nærmiljøet til å finne gode opplevelser og spennende læringssituasjoner. Kunnskapen lurer bak hver stein, og den gode samtalen mellom barn og voksen er et fantastisk pedagogisk verktøy.

Skogen lokker frem uendelig mange spørsmål, og vi bruker derfor den flotte naturen rundt oss aktivt. Naturen gir rom for et hav av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Dramatisering av eventyr ute i naturen, gir en helt annen opplevelse enn om man gjør det samme inne. Målet vårt er at barn blir kjent med, og lærer om planter og dyr, landskap, årstider og vær.

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknikk ønsker vi å bidra til at barna får oppleve gleden ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen. I skogen opplever vi naturens mange forandringer gjennom året; se hvor mye vann det er i bekken, lete etter rumpetroll, studere endene. I Lia barnehage har vi to leirplasser; Eventyrstua og lavvo nedenfor barnehagen og Tyristua ovenfor Bjønnmyra. Disse kan benyttes av alle avdelinger, og er hovedbasene til Tyrihans.

Vi tror at barn må bli glad i naturen, for å ønske og verne om den.

Vi ser barnet ditt

Småbarnsstadiet

Vi har gjennom de siste årene hatt kompetansehevingstiltak i småbarnspedagogikk. Økt kunnskap om toddlerne (oversatt: ”de som stabber og går”) i barnehagen. Dette gjør at vi møter de minste med større forståelse.

Toddlerne bruker kroppen til å uttrykke sine behov og for å kommunisere seg imellom og med de voksne. Vi legger vekt på å møte barnet der det er i utviklingen. I hverdagen legger vi til rette for at aktiviteter som samlingsstunder, pusling, maling osv. tas ned på gulvet for å møte de minste på deres utviklingsnivå. Barna er førspråklige og har ulike måter å uttrykke seg på.

ASQ

ASQ, Ages and Stages Questionnaire, er et verktøy som personalet bruker i samarbeid med foreldrene. Foreldrene fyller ut et skjema før vårens foreldresamtale, der fokuset er barnets utvikling og fungering her og nå.

Gjennom bruk av ASQ opplever vi at foreldrene er langt mer aktivt deltagende i foreldresamtalene. Å være to likeverdige parter som sammen jobber for barnas beste, er slik vi ønsker oss foreldresamarbeid!

Trygghetssirkelen

Vi har deltatt i et felles kompetanseløft, Circle of Security, eller trygghetssirkelen på norsk. Det er en brukervennlig modell for å se barnet innenfra; analysere og tolke barns handlinger, følelser og behov for å kunne veilede foreldre i utviklingsstøttende omsorg. Modellen har som mål at barnet utvikler en trygg tilknytning til sine foreldre og andre omsorgspersoner. De voksne ser og anerkjenner barnet, hvert barn kommer med sin egen bruksanvisning, det er opp til oss å lese den.

Alltid være STØRRE, STERKERE, KLOKERE og GOD

 

Alltid god og mett

Vanskelig å holde styr på matpakkene om morgenen? Usikker på hva dere skal spise til middag? Hos oss behøver du ikke være engstelig for om barnet ditt får i seg tilstrekkelig næringsrik mat i løpet av dagen. Vår erfarne kokk, Mona, serverer tre velsmakende måltider hver eneste dag. Fra sitt flotte storkjøkken tilbereder hun frokost, varm lunsj og ettermiddagsmat.

Trivsel, humør og læringsevne henger nøye sammen med kvaliteten på det vi spiser. Vi legger vekt på at måltidene både skal være smakfulle og næringsrike.

Og én ting til: Vår erfaring er at barna gjerne spiser sunn mat – til og med mat de kanskje ikke spiser hjemme…

Vær så god – det er servert!

Lia kvalitet

Barn fra Lia barnehage:

I Lia skaper vi gode barndomsminner
Barndommen skal være eventyrlig, vi vil gjøre vårt for å gi barna gode barndomsminner.
Kom til oss for råd og veiledning
Alle foreldre har mye å spørre om. Våre erfarne voksne vil gjerne bistå dere.
Last ned årsplan

Lia Barnehage