Vi følger selvsagt den nye barnehageloven og de klare føringer som er gitt i rammeplanen for hvordan innholdet i barnehagen skal være. Rammeplanen presenterer blant annet syv fagområder som er sentrale for opplevelse, utforskning og læring. Alle barnehagebarn skal hvert år møte innhold fra de syv områdene.

De syv fagområdene 

  1. Kommunikasjon, språk og tekst
  2. Kropp, bevegelse og helse
  3. Kunst, kultur og kreativitet
  4. Natur, miljø og teknikk
  5. Etikk, religion og filosofi
  6. Nærmiljø og samfunn
  7. Antall, rom og form

Eventyr er en rød tråd

Bruk av EVENTYR går igjen som en rød tråd i Lia barnehages arbeidsmetoder og med dette som utgangspunkt vil vi arbeide allsidig for å møte innholdet i de syv fagområdene. Mange av de voksne får anledning til å fordype seg i temaer de har særskilt ønske om å jobbe med. Dette håper vi vil bidra til en motivert personalgruppe og engasjerte voksne. Vi mener at det danner det beste utgangspunkt for levende, spennende og god formidling til barna. Vi jobber med det samme eventyret eller historien i en måned. Å gjenta eventyret over en lengre periode, hjelper barnet til å fordype seg. Gjennom stadig repetisjon og trening i å lytte, får barna også trening i å skape sine egne bilder. Eventyrstunden gir dessuten barna en stund med ro. Vi kan formidle eventyret med hjelp av dukker og/eller andre konkreter, eller vi dramatisere eventyret sammen med barna.

"Verden er god"

Ett av våre hovedmål i alt vårt pedagogiske arbeid er å skape en atmosfære rundt barnet som virker slik at barnet kan føle at ”Verden er god”. På denne måten styrkes livsgleden, livsviljen, og pågangsmotet, slik at barnet blir fysisk og mentalt sterkt nok til etter hvert å kunne mestre ”livet”. Bruk av eventyr vil være en god arbeidsmetode for å nå dette målet.

.