LIA BARNEHAGE SA

 

MEDLEMSVEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 28.04.2015

 

 

§1 Formål

Foretakets formål er å eie og drive Lia Barnehage SA til det beste for medlemmene og deres barn. Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere av barnehagetjenester fra foretaket. Formålet er ikke kapitalavkastning til medlemmene. Eventuelt årsoverskudd skal godskrives egenkapitalen i foretaket.

Foretaket skal drives i henhold til ”Lov om barnehager”.

 

                              §2. STYRET/SAMARBEIDSUTVALGET

Foretaket skal ledes av et styre/samarbeidsutvalg på 6 medlemmer bestående av 4 medlemmer (foresatte) og 2 ansatte.  Det velges 1 vararepresentant.  Styremedlemmene/medlemmene i samarbeidsutvalget velges på årsmøtet for 2 års funksjonstid, varamedlemmer for et år.  Styret/samarbeidsutvalget velger selv leder og nestleder. Leder og ett styremedlem/medlem i samarbeidsutvalget har signaturen til laget. Årsmøtet velger også revisor for foretaket.

 

Styret/samarbeidsutvalget skal drive foretaket på beste måte i samsvar med foretakets vedtekter og årsmøtets vedtak.  Styret/samarbeidsutvalget velger regnskapsfører.  Styrets/samarbeidsutvalgets leder kaller inn til møte. Det skal føres protokoll over styresaker.

 

Styret/samarbeidsutvalget er beslutningsdyktig når 3 av medlemmene er tilstede.  Vedtak fattes med alminnelig flertall.  Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

 

Styret/samarbeidsutvalget representerer foretaket utad.  Styrets/samarbeidsutvalgets leder eller barnehagens leder kan forplikte foretaket i henhold til styrevedtak/vedtak i samarbeidsutvalget.

 

Styret/samarbeidsutvalget utarbeider en arbeidsinstruks for personalet og ordensregler for barnehagen.

 

Styret/samarbeidsutvalget har taushetsplikt om alle forhold vedrørende de ansatte, barna og deres familie.

 

Daglig leder har møteplikt og forslagsrett i styremøte/møte i samarbeidsutvalget. Daglig leder har bare stemmerett dersom han/hun er valgt medlem.

 

 

§3 BETALING

Foreldrebetalingen er i henhold til statens retningslinjer. I tilegg kan barnehagen kreve betaling for andre tilbud.

Det er 11 mnd foreldrebetaling og en betalingsfri mnd.

Barnehageavgiften forfaller til betaling forskuddsvis den 1. i hver måned.  Ved oppstart etter den 15. i måneden, betales det for ½ måned.

 

Vi følger kommunens søskenmoderasjon og refusjon ved delte plasser

 

Andre refusjoner avgjøres av Styret

 

Det innkalles til dugnad ved behov, maksimalt to ganger i året (vår og høst). Om ikke foresatte deltar på disse, pålegger styret et gebyr på kr. 500,- pr. dugnad.

 

Styrets medlemmer fritas for dugnadsplikt.

 

 

§4 OVERSKUDD

Eventuelle overskudd i foretaket skal nyttes til drift av barnehagen.

 

 

§5 OPPTAK

Søknad om barnehageplass sendes Kongsvinger Kommune.

Lia barnehage har Norge som opptakskrets. Søsken av barn i Lia barnehage har fortrinnsrett.

 

§6 AREALUTNYTTING

Barnehagens leke- og oppholdsareal er satt til 4,7 kvadratmeter netto pr. barn.  Hvor mange som ut fra dette kan ha plass innenfor barnehagens totale areal, må likevel vurderes konkret ved ethvert opptak. 

 

§7 ÅPNINGSTIDER

Barnehagen har åpent 5 dager i uken fra kl0645 til kl1700. De fastsatte tidene må respekteres. Julaften, nyttårsaften, planleggingsdagene, mandag, tirsdag og onsdag før skjærtorsdag samt romjulen holdes det stengt.

 

§8 FERIE

Alle barn skal ha minst 4 ukers ferie i løpet av året, hvorav 2 uker sammenhengende.

Foreldrene skal innen 1. mai gi melding om når barna skal ha ferie.

 

 

§9 HELSEMESSIGE FORHOLD

Hvis et barn er sykt eller har fravær av andre grunner, må det gis beskjed til barnehagen første fraværsdag. Syke barn må holdes hjemme på grunn av smittefare og helsemyndighetenes anbefalinger.

 

Hvis barnet ikke kan være ute og delta i aktiviteter på lik linje med de andre barna, må det holdes hjemme. I tvilstilfeller avgjør daglig leder om barnet kan være i barnehagen.

 

§10 MISLIGHOLD

Dersom foreldre/foresatte som har barn i barnehagen, bryter årsmøtets vedtekter eller styrets vedtak, kan styret bestemme at deres barn skal miste barnehage-plassen med 1 måneds varsel.

 

Mislighold av betaling medfører oppsigelse av plass.

 

Før noen mister plassen, skal de aktuelle foreldre/foresatte gis 8 dagers frist til å rette opp i forholdet.

 

 

§11 ANSVAR

      (a)     Barnehagens styre er pålagt å tegne ulykkesforsikring for barna.

 

      (b)     Personalet har ansvar for barna den tiden de er i barnehagen. Bringing og henting    

                av barna er foreldrene selv ansvarlig for. Den som følger og henter barnet må ikke

                forlate det før han/hun har vært i kontakt med personalet.

 

(c)      Beskjeder til personalet gitt gjennom barnet skal være skriftlig.

      (d)      Medbrakte eiendeler har barnehagen ikke ansvar for.

      (d)      De ansatte i barnehagen må ikke ta barna med som passasjer i egen bil eller

 

                 offentlig transportmiddel uten foreldrenes samtykke.

 

 

 

 

.

 

.